Colegiul Național Székely Mikó

Consiliul părinților

Statutul Consiliului Reprezentativ al părinților (proiect)

STATUTUL
CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR "SZÉKELY MIKÓ"


CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Liceul Teoretic Székely Mikó, numita in continuare CRP-SzM, se constituie ca asociaţie cu personalitate juridică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituţia României, Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 (modificată prin Ordonanţa nr.37/2003) cu privire la asociaţii şi fundaţii si funcţioneaza pe baza Statutului propriu, pe care şi-l adoptă în mod liber.
Art.2. (1) Sediul CRP-SzM este în Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre nr.1, judeţul Covasna, în incinta Liceului Teoretic Székely Mikó şi îşi desfăşoară activitatea la nivel local, naţional şi internaţional.
(3) Sediul CRP-SzM poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunarea Generală.
Art.3. Denumirea asociaţiei este: Consiliul Reprezentativ al Părinţilor „Székely Mikó”, prescurtat: CRP-SzM.
Art.4. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor „Székely Mikó”, CRP-SzM, se constituie pe o durată nelimitată de timp.
Art.5. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Liceul Teoretic Székely Mikó, CRP-SzM este compus din preşedinţii/membrii comitetelor de părinţi din fiecare clasă.
Art.6. CRP-SzM este o asociaţie apolitică ce nu se subordonează intereselor nici unui partid sau grupări politice. Asociaţia este independentă faţă de organele puterii şi administraţiei de stat.
Art.7. (1) CRP-SzM se constituie prin libera adeziune a membrilor săi.
(2) La data constituirii, patrimonial CRP-SzM este de ____RON, destinat de fondatori, prin actul de constituire.
Art.8. CRP-SzM se poate asocia cu alte asociaţii profesionale, culturale sau sportive, nationale şi internaţionale, care desfăşoară activităţi ce interesează asociaţia.
Art.9. CRP-SzM are dreptul să deţină editură şi publicaţii prin intermediul cărora să îşi exprime opiniile.
Art.10. Principalele scopuri ale asociaţiei sunt următoarele: 
a) Realizarea unui parteneriat educaţional, cu Ministerul Educaţiei si Cercetarii, Inspectoratul Şcolar al judeţului Covasna, unitatile de invăţământ şi comunităţile locale, în scopul modernizării, eficientizării, creşterii eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirii continue a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului societaţii romăneşti, in interesul copiilor din învaţământul preuniversitar.
b) Susţinerea şi promovarea intereselor părinţilor şi copiilor în relaţiile cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul şcolar, Administraţiile centrale şi locale, sindicatele din învăţământ, alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă.
c) Să ofere părinţilor posibilităţi pentru a participa la configurarea programelor şi proiectelor educaţionale, oportunităţilor de pregătire diversificată cuplate cu economiile regionale, locale, la standardele Uniunii Europene, implicarea comunităţilor locale şi de afaceri în dezvoltarea şcolară.
Art.12. Obiectivele CRP-SzM în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
a) - reprezentarea, împreună cu Liceul Teoretic Székely Mikó, a intereselor unităţii de învăţământ faţă de terţe organizaţii;
e) - asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătură permanentă cu administraţiile locale, privind măsurile administrative, gospodăreşti şi de securitate a copiilor care frecventează unităţile de învăţământ preuniversitar;
f) - mărirerea conectivităţii unităţii de invăţământ preuniversitar cu mediul economic (de afaceri), comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale şi mass-media, in vederea cresterii calităţii educaţiei civice a copiilor;
g) - participarea, alături de Liceului Teoretic Székely Mikó, la evaluarea unitătilor de învăţământ preuniversitar;
h) - dezvoltarea de legături cu asociaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de invăţământ, la nivel naţional şi internaţional;
i) - sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ şi valorifică pregătirea şi inteligenţa lor; protejarea tinerelor valori;
j) - conlucrarea cu organismele nonguvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire si autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor copiilor şi integrării lor în unităţile de invăţământ preuniversitar şi societate;
k) - cooperarea cu Liceul Teoretic Székely Mikó pentru ridicarea calitaţii invăţământului, creşterea nivelului profesional al cadrelor didactice şi rezolvarea tuturor celorlalte probleme legate de învăţământ, prin aplicarea de proiecte comune, cu finanţare internă şi externă;
l) - realizarea de parteneriate educaţionale în scopul modernizării, eficientizării, creşterii eficacitătii şi calităţii precum şi îmbunătăţirii continue a învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene în interesul copiilor din Liceul Teoretic Székely Mikó.
m) -stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii de profil, la nivel naţional şi internaţional;
n) -susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;
p) -gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii şi alte surse.

CAPILOTUL II
RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI
Art.13. (1) Patrimoniul initial al CRP-SzM se completează cu dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, donaţii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din contribuţii şi cotizaţii ale membrilor, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, surse atrase pe programe cu finanţare din fonduri interne şi internaţionale, precum şi alte venituri prevăzute de lege. 
(2) Principalele cheltuieli ale CRP-SzM sunt: salarii, indemnizaţii, procurări de rechizite şi imprimate de birou, taxe, comisioane bancare, cazare, masa, transport, plata utilităţilor şi servicilor efectuate, burse si alte cheltuieli conform legii. 
(3) Cheltuielile se efectueaza în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de Adunarea Generală a CRP-SzM.
(6) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
(7)Gestiunea CRP-SzM este ţinută permanent de personal calificat şi este supusă controlului periodic al organului de control al asociaţiei.
(8) Operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor face cu două semnături, ale Preşedintelui şi a unui membru al Consiliului director, desemnat de Consiliul director.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art .14. Membrii activi sunt:- membrii fondatori, în baza statutului, noi membrii care au semnat actul de constituire al asociaţiei şi care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui şi participă cu fonduri sau alte contribuţii la constituirea patrimoniului şi la realizarea scopului asociaţiei;
Art.15. Toţi membrii CRP-SzM au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale CRP-SzM, în conformitate cu prevederile prezentului statut;
b) să participe la manifestările organizate de asociaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul director;
c) să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţilor şi de realizare a obiectivelor CRP-SzM;
d) să reprezinte asociaţia, în condiţiile stabilite de Consiliul director;
e) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor asociaţiei şi să primească în acelaşi timp informaţiile solicitate.
Art.16. Toţi membrii au următoarele obligaţii: 
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale CRP-SzM;
b) să plătească cotizaţiile semestriale stabilite de Consiliul director;
c) să acţioneze pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor CRP-SzM;
d) să promoveze standardele, principiile şi imaginea CRP-SzM;
e) să contribuie la realizarea acţiunilor propuse de CRP-SzM;
f) să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;
g) să respecte recomandările şi standardele CRP-SzM;
h) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul, sau cu ocazia manifestărilor organizate de CRP-SzM;
i) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi informaţii ale CRP-SzM;
j) să participe, la solicitarea Consiliului director, la adunările generale şi extraordinare iniţiate de CRP-SzM;
k) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor.
Art.17. Pierderea calităţii de membru, indiferent de categoria în care se încadrează, se realizează dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii, în urma hotărârii Consiliului director:
a) neplata cotizaţiei pe două trimestre;
b) la cererea membrului;
c) prin săvârşirea de fapte care aduc atingerea intereselor şi prestigiului asociaţiei;
d) neparticiparea nemotivată la cel puţin trei solicitări ale asociaţiei;
e) angajarea în activităţi ce contravin legilor tării şi ordinii de drept;
f) condamnarea pentru fapte penale.

CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI


Art.18. Organul de conducere, administrare şi control ale CRP-SzM sunt: Adunarea Generală, Consiliul director şi Comisia de cenzori.
A. Adunarea generală
Art.19. Adunarea generală este organul suprem de conducere a CRP-SzM şi este formată din câte un reprezentant desemnat de către părinţi din fiecare clasă, având fiecare un singur vot.
Art.20. Adunarea generală se va întruni o dată pe an în şedinţă ordinară, urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace şedinţa extraordinară.
Convocarea Adunării generale se va face de către Preşedintele Consiliului director, care va stabili data exactă, locaţia şi ordinea de zi a şedinţei.
Art.21. Adunarea generală extraordinară va avea loc: 
- dacă dispune Consiliul director;
- la cererea scrisă a cel putin 1/3 din membrii CRP-SzM.
Adunarea generală extraordinară va avea loc la data şi locul stabilit de Consiliul director, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data de înaintare a cererii.
Art.22. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.
În cazul în care la prima convocare Adunarea generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotarările vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul acestora.
Art.23. Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă Consiliul director şi Comisia de Cenzori;
b) aprobă strategia şi politica propusă de Consiliul director;
c) aprobă Statutul asociaţiei şi modificările acestuia;
d) aprobă bugetul anual şi execuţia bugetară din anul anterior;
e) aprobă raportul Consiliului director şi al Comisiei de cenzori;
f) aprobă afilierea asociaţiei la Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi;
g) aprobă schimbarea sediului CRP-SzM;
h) aprobă dizolvarea asociaţiei, numeşte lichidatorii şi stabileşte destinaţia bunurilor la dizolvare;
i) îndeplineşte, în vederea atingerii scopului asociaţiei, orice alte activităţi neinterzise de prezentul statut sau de lege.
j) adoptă rezoluţii şi ia hotărâri.
Adunarea generală îsi poate delega o parte din atribuţii către Consiliul director.
B. Consiliul director
Art.24. Consiliul director este organul de conducere curentă a asociaţiei şi este alcătuit din 7(şapte) membrii şi 2(doi) supleanţi, după cum urmează: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, membrii şi membrii supleanţi. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul se aleg direct pe funcţii.

Funcţiile rămase libere se completează în cel mult 60 zile, prin hotărârea Consiliului Director existent, în şedinţa legal constituită şi cu întrunirea votului a jumătate plus unu dintre cei prezenţi şi se validează în prima şedinţă a Adunării generale, după investire.
Art.25. Preşedintele Consiliului director este ales prin votul membrilor, în şedinţa legal constituită şi cu întrunirea votului a jumătate plus unu dintre cei prezenţi.
Preşedintele Consiliului director este Preşedintele CRP-SzM.
Art.26. Consiliul director al asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea asociaţiei;
b) propune aprobării Adunării generale bugetul de venituri şi cheltuieli şi duce la îndeplinire hotărârile legate de acesta ;
c) propune Adunării generale afilierea la Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi;
d) încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei, în baza prerogativelor date de Adunarea generală;
e) aprobă organigrama asociaţiei;
f) elaborează regulamentul intern de funcţionare a asociaţiei;
g) desemnează dintre membrii Consiliului director o persoană care va semna documentele împreună cu preşedintele;
h) aprobă afilierea sau asocierea cu alte organizaţii profesionale, ştiintifice, culturale, educaţionale din ţară şi străinătate;
i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art.27. Mandatul membrilor Consiliului director este de 4(patru) ani, cu posibilitatea realegerii. În cazul în care reprezentantul din Consiliul director nu mai are calitatea de părinte de copil care frecventează cursurile la Liceul Teoretic Székely Mikó, acesta este înlocuit de către Consiliul director, la propunerea Preşedintelui în funcţie, ţinând cont de aportul la îndeplinirea obiectivelor CRP-SzM.
Art.28. Calitatea de membru în Consiliul director se exercită personal.
Art.29. Consiliul director se întruneşte în şedinte ordinare o dată pe semestru, şedinţele extraordinare convocându-se de fiecare dată când este necesar, de către Preşedinte.
Art.30. Şedinţele Consiliului director se consideră legal constituite dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi.
Art.31. Membrii Consiliului director care, intr-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.32. Deciziile contrar legii, actului constitutive sau statutului asociaţiei pot fi atacate de oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal de şedinţă.
Art.33. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.
Art.34. Preşedintele Consiliului director, care este de drept şi Preşedintele CRP-SzM, este ales pentru o perioadă de 4(patru) ani, cu posibilitatea realegerii şi are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;
b) prezidează şedinţele Consiliului director ;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală şi Consiliul director;
d) conduce CRP-SzM în limitele prezentului statut şi a autorităţii stabilite de Consiliul director.
Art.35. Preşedintele poate delega responsabilităţile şi autoritatea sa pentru anumite perioade de timp unui membru al Consiliului Director, precizând sfera, durata şi limitele de competenţă.
C. Comisia de cenzori
Art.36. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membrii, respectiv trei membrii.
În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimonial al CRP-SzM;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generală;
c) participă, prin membrii săi, la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală.
Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Membrii Consiliului director şi a Comisiei de cenzori au calitatea de voluntari şi nu vor fi remuneraţi.

CAPITOLUL V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.37. CRP-SzM se va dizolva:
I. De drept prin :
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop.
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea Consiliului director, atunci când:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) numai obţine autorizăţiile necesare prealabile, potrivit legii.
III. În situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului director, în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă aceasta situaţie durează mai mult de un an de la data la care, protivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.
IV. În alte situatii prevăzute de lege.
Art.38. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de Adunarea generală, sau în imposibilitatea întrunirii acesteia, de către instanţele judecătoreşti.
(2)Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.
(3)Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
Art.39.(1)Lichidatorii au obligaţia de a continuă acţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2)Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art.40. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.
(3) Dacă în termen de şase luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile conform aliniatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Art.41. Asociaţia încetează de a exista de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Art.42. Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legii.
Art.43. Noi, asociatii-membrii fondatori, împuternicim pe numita _________________, legitimata cu CI seria ___, nr._______, eliberata la data de _______, Cod numeric personal: _______________, domiciliată în _____, Str._______, nr._, Bl.__, Sc._, Ap.__, să reprezinte CRP-SzM în scopul obţinerii personalităţii juridice.
Art.44. Prezentul act constitutiv este redactat în 5 (cinci) exemplare, fiecare cu forţă juridică egală.

 28 09:24:01.noiembrie.2012