Székely Mikó Kollégium

Válogatási kritériumok diákok számára a Veronai mobilitásra

Punctaj

pentru evaluarea candidaților la mobilitatea în Verona, Italia, 11-18 aprilie 2023
Termen limită pentru predarea dosarului cu documente: 11 noiembrie 2022 orele 12

Elevi

 

Nr. crt

Criteriu

Puncte

Indicatori de performanță și realizare

1

Elev în clasele a IX-a și a X-a A sau B în grup cu predare în sistem bilingv a limbii engleze

2

Clasa (profil, specializare) în care învață elevul dovedit printr-o adeverință elaborată de școală

2

Elev cu rezultate deosebite din liceu la limba engleză (media anuală). In cazul clasei a IX-a rezultatul probei de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în grupele cu predare în sistem bilingv a limbii engleze va înlocui media generală la sfârșitul anului

5

Copie conformă cu originalul a paginii relevante cu media anuală din carnetul de elev. Adeverință/tabel cu rezultatele testului de admitere la lb.engleză. Documentele enumerate vor fi elaborate de secretariatul școlii

3

Elev cu rezultate deosebite la concursuri de profil/olimpiadă în anul școlar precedent;

4

Copii conforme cu originalul după diplome obținute la diferite concursuri de profil;

4

Elev cu purtare exemplară  care respectă regulamentul intern al școlii și care nu are sau are un număr redus de absențe (caz de boală sau participare dovedită la ctivități extracurriculare organizate de școală).

4

Recomandare din partea dirigintelui care include criteriile formulate.

5

Elev care nu a mai participat la nici un alt proiect Erasmus legat în special de obiectivul nr.1 (creșterea calității procesului educațional prin tehnici inovative de predare a limbilor străine și a tehnologiei informației).

2

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal, verificată de Comisia Erasmus a Colegiului.

6

Elev disponibil în perioada desfășurării proiectului (11- 18 aprilie, 2022) și care se angajează să participe la toate fazele proiectului (inițială, de pregătire a proiectului, mobilitate, diseminare dar și vizita școlii partenere în acest proiect: Instituto Tecnico Statale Cangrande della Scala din Verona)

2

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal

7

Elev care se angajează să: 1) respecte toate cerințele impuse la nivel internațional și a instituției școlare cu care se va colabora în legătură cu combaterea epidemiilor
2) plătească 20% din totalul cheltuielilor (care se va rambursa ulterior)

1

Declarație pe proprie răspundere a elevului semnată și de părinte/tutore legal cu specificarea celor afirmate la punctul 7

8

Eseu/ Compunere pe tema legăturii dintre Shakespeare și Verona dar și a relevanței tragediei Romeo și Julieta pentru tinerii din secolul XXI (aproximativ 300 de cuvinte) redactat/ă la calculator în limba engleză

50

Un text redactat pe baza documentării individuale și opiniei personale

 

a) Nivel dovedit al cunoștințelor de limba engleză nivel B1+, B2

20

Fluență în exprimare, corectitudinea structurilor folosite, organizarea logică a textului.

 

b). Conținutul proiectului în acord cu cerințele formulate la punctul 8

20

Se vor include cele două componente de conținut indicate la punctul 5

 

c) Textul este logic organizat, în stil neutru și respectă lungimea indicată la punctul 8

10

Există paragrafe logice, coerente

9

Scrisoare adresată comisiei de selecție în lb. engleză (aproximativ 200 cuvinte) în care se specifică următoarele

10

 

 

a) Scopul participării la proiectul vizat (în concordanță cu obiectivele cadru ale instituției pentru această mobilitate)

3

Obiectivele formulate sunt specifice și clare

b) rezultatele așteptate sunt conforme cu obiectivele stabilite

2

Se specifică cu exactitate așteptările

c) activitățile de diseminare propuse în cadrul colectivității de elevi sunt variate și realizabile

5

Cel puțin două activități de diseminare care vor fi aplicate la nivel de Consiliul elevilor, comunitatea școlară, activități specifice elevilor după participarea la acest program de mobilitate

10

Interviu de selecție

20

 

 

a) face dovada abilității de a comunica eficient prin utilizarea în mod adecvat a elementelor de construcție a comunicării legate de temele care se vor preciza în prealabil;

10

Comunicare în limba engleză pentru a participa în mod eficient la program; capacitatea de dialogare cu organizatorii programului;

 

b) opiniile și justificările sunt convingătoare;

5

Capacitatea de a susține și argumenta propriul proiect prin dialogare;

 

c) pronunție adecvată sau cu un accent care nu împiedică înțelegerea mesajului;

5

Comunicare clară, pe subiect, argumentare logică;

 

Total puncte

100

 

 


2022.október 31.


További információk