Székely Mikó Kollégium

Ötödikes leszek

 

A 2011/1. számú Tanügyi törvény, az oktatási intézmények 4183/04.07.2022 számú Országos működési szabályzata (ROFUIP) és a Székely Mikó Kollégium Vezetőtanácsának 502/2021. 04. 01. számú határozata alapján iskolánk a 2023–2024. tanévben három különböző osztálytípust indít a negyedik osztályt végzett diákok számára. Ezek az osztályok az iskola által felajánlott kínálatból a szülők által választott (opciós) tantárgyak megjelölésével jönnek létre.

  • Angol intenzív – ebben az osztályban a diákok emelt szinten, heti 2+2 órában tanulják az angol nyelvet. A második idegen nyelv a német, amelyet heti 1 órában tanulnak a diákok.
  • Matematika opciós osztály – ebben az osztályban a diákok emelt szinten, heti 4+1 órában tanulják a matematikát.
  • Hagyományos, szabad opciós osztály – ebben az osztályban a diákok minden évben heti 1 órát szabadon választhatnak az iskola által felajánlott tantárgyak közül. (A 2023–2024. tanévben az 5. osztályban a következő opcionális tantárgyakat választhatják: Román kommunikáció, Játékos nyelvtan, Az univerzum felfedezése)

Az angol intenzív és a matematika opciós osztályban a választott angol, illetve matematika tantárgyon kívül a négy gimnáziumi tanév során más opciós tantárgyat nem lehet választani.

Vizsgák, szintfelmérések

  • A Székely Mikó Kollégium cikluszáró, szintfelmérő vizsgát tart matematikából és anyanyelvből, amelyen minden negyedik osztályos tanuló részt vesz, függetlenül attól, hogy milyen osztályban vagy iskolában kívánja folytatni tanulmányait. A mintatesztek és felmérők megtekinthetők itt:  anyanyelv    matematika
  • Azoknak a tanulóknak, akik angol intenzív osztályban szeretnék folytatni tanulmányaikat, sikeres angol nyelvvizsgával kell rendelkezniük. A nyelvvizsgát az Oktatási Minisztérium 3609/20.04.2022 számú rendeletében és a megyei tanfelügyelőség által kidologozott módszertan alapján szervezzük meg. A mintatesztek és felmérők megtekinthetők itt: angol

Az 5. osztályok létrehozása

Figyelembe véve a minisztérium által elrendelt új gimnáziumi osztálylétszámokat, a Székely Mikó Kollégium a jelenlegi négy darab 4. osztályból a 2023–2024. tanévben négy darab 5. osztályt alakít ki.

  • Az angol intenzív osztályba sikeres angol nyelvvizsgával, a helyek függvényében lehet iratkozni. Amennyiben nincs elegendő jelentkező ebbe az osztályba, a kollégium nem indít angol intenzív osztályt.
  • A matematika opciós osztályba azok a tanulók iratkoznak, akik a négy gimnáziumi tanév során matematikát választanak opciós tantárgyként. Túljelentkezés esetén az osztály kialakítása az iskolai szintfelmérés eredménye alapján történik, ha minden ide iratkozni kívánó tanuló szülei elfogadják ezt a módszert. Az osztály kialakításánál a matematika és anyanyelv szintfelmérésének eredménye 50-50% arányban számít. Ha a szülők nem óhajtják az iskolai szintfelmérő eredménye alapján beíratni gyerekeiket a matematika opciós osztályba, akkor minden tanuló hagyományos opciós osztályba kerül, betűrendes elosztás szerint. Amennyiben nincs elegendő jelentkező ebbe az osztályba, a kollégium nem indít matematika opciós osztályt.
  • Amennyiben egy osztálynyi tanuló az 5. osztály számára felajánlott opciós tantárgyak közül ugyanazt választja (Varázslatos tudomány, Játékos nyelvtan, Román kommunikáció), őket azonos osztályba soroljuk (az átlaglétszám az 5. osztályban 26 tanuló).
  • Amennyiben egynél több hagyományos, szabad opciós osztály jön létre, az osztályok kialakítása a következőképpen történik: a fiúkat és a lányokat külön-külön, betűrend alapján sorrendbe helyezzük, majd mindkét névsorban egyesével váltakozva különböző osztályokba soroljuk be a diákokat (tehát a betűrendes névsor első helyén álló tanulót az egyik, az utána következő tanulót pedig a másik osztályba irányítjuk stb.) Ez a módszer biztosítja azt, hogy hagyományos osztályaink összetétele bármiféle megkülönböztetés nélkül hasonló legyen.

Indokolt esetben a szülő méltányossági elbírálásért folyamodhat a kollégium vezetőségéhez a hagyományos osztályokba való besorolással kapcsolatosan. Erre vonatkozó kérését az iskola titkárságán kell benyújtania. A méltányossági kérelmeket az iskola vezetőtanácsa bírálja el, a döntésről pedig törvényes határidőn belül tájékoztatja az érintett szülőt.

Időpontok

Angol vizsgára iratkozott tanulók névsora

Angol írásbeli vizsga - terembeosztás

Angol szóbeli vizsga - időbeosztás

Belső szintfelmérő anyanyelvből és matematikából - EREDMÉNYEK

Angol vizsga - ELŐZETES EREDMÉNYEK

Fellebezni  2023. június 28-án 12.00 és15.00 óra között lehet személyesen az iskola titkárságán, vagy a szekelymikokollegium4osztaly@gmail.com e-mail címen legkésőbb 2023. június 28-án 15.00 óráig.

 

Angol vizsga - VÉGLEGES EREDMÉNYEK

A negyedik osztályt végzett 109 mikós tanulóból angol nyelvvizsgára 44 tanuló jelentkezett, ebből 37 tanuló vett részt. Az eredmények alapján és figyelembe véve a szülők által választott opciós tantárgyakat, az angol intenzív osztály a tanfelügyelőség által jóváhagyott megengedett maximális létszámmal, 28 tanulóval indul. Az osztályba bejutó tanulók vizsgán elért végleges pontszáma 78 és 100 között van.

Matematika opciót első helyen 44 tanuló választott. Mivel ebben az osztályban túljelentkezés alakult ki és minden érintett szülő elfogadta, hogy az osztály kialakításánál az iskola figyelembe vegye a belső szintfelmérő eredményét, a matematika opciójú osztály a tanfelügyelőség által jóváhagyott megengedett maximális létszámmal, 27 tanulóval indul. Az osztályt képező tanulók szintfelmérőn elért pontszáma 81 és 97 között van.

Mivel az angol és matematika opciójú osztályon kívül nem volt egy osztálynyi tanuló, aki azonos - az iskola által felajánlott opciót (Az univerzum felfedezése, Játékos nyelvtan, illetve Román kommunikáció) -választott volna, betűrendes elosztással, figyelembe véve a fiú-lány arányt, két darab 27-es létszámú hagyományos osztályt alakítottunk ki, amelyben a szülők minden évben választanak a felajánlott opciós tantárgyak közül.

A június 29 – július 14. közötti időszakban ki kell tölteni a tanuló személyes adatlapját az iskola titkárságán, ezáltal hivatalosan is elfoglalva a helyet az 5. osztályban.

Osztálynévsorok:

VA, VB, VC, VD2023.április 03.