Colegiul Național Székely Mikó

Licitaţie pentru INCHIRIERI spatii - 2022-10-26


Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii/teren (domeniul PUBLIC/PRIVAT )

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Colegiul Naţional “Székely Mikó”, C.U.I. 4202037, str. Gróf Mikó Imre, nr.1, 0267.312793, mikocontab@gmail.com; titkarsag@szekelymikokollegium.ro

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Două spaţii destinate pentru bufet şcolar, primul spaţiu este situat în clădirea Colegiului Naţional ,,Székely Mikó”, din municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre nr. 1, judeţul Covasna, în suprafaţă de 39,6 mp, al doilea spaţiu este situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gábor Áron nr. 18, judeţul Covasna, în suprafaţă de 11,22 mp, spaţiu administrat de Colegiul Naţional ,,Székely Mikó” .

Spaţiile aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi se află în administrarea Colegiului Naţional ,,Székely Mikó”.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consilului Local nr. 425 din data de 07.10. 2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Colegiul Naţional ,,Székely Mikó”.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul Colegiului Naţional ,,Székely Mikó”, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr.1, judeţul Covasna.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita în contul RO28TREZ25621E300530XXX deschis la Trezoreria Sfântu Gheorghe, cod fiscal 4202037.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.10.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.11.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Colegiul Național ,,Székely Mikó”, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Gróf Mikó Imre, nr.1, judeţul Covaasna.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.11.2022, ora 12.00, la sediul Colegiului Național ,,Székely Mikó”.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, strada Kriza János, nr.2, judeţul Covasna, tel.: 0267.311606, fax: 0267.316053, email: tr.covasna@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.10.2022.

Kiss Ildikó